แจ้งข่าว
 • เรียนกฎหมายออนไลน์


  สารบัญเรียนกฎหมายออนไลน์ หน้าที่ 2 
  เรียนกฎหมายออนไลน์วิชาหนี้ 
  บรรยายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 
  วันที่ 4/5/57 Part1
  หนี้ ครั้งที่ 23 การเพิกถอนการฉ้อฉล(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/418

  วันที่ 4/5/57 Part2
  หนี้ ครั้งที่ 24 การเพิกถอนการฉ้อฉล(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/419

  วันที่ 4/5/57 Part3
  หนี้ ครั้งที่ 25 เปรียบเทียบการเพิกถอนกลฉ้อฉล(ม.159) การฉ้อฉล(ม.237)และผู้อยู่ในฐานะจดทะเบียนได้ก่อน(ม.1300)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/420

  เรียนกฎหมายออนไลน์วิชาหนี้ 
  บรรยายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 

  วันที่ 5/5/57 Part1
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/421

  วันที่ 5/5/57part2
  หนี้ ครั้งที่ 27 การโอนสิทธิเรียกร้อง(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/422

  วันที่ 5/5/57part3
  หนี้ ครั้งที่ 28 การโอนสิทธิเรียกร้อง(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/427

  วันที่ 5/5/57part4
  หนี้ ครั้งที่ 29 การโอนสิทธิเรียกร้อง(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/428

  บรรยายเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557
  วันที่ 10/5/57part1
  หนี้ ครั้งที่ 30 รับช่วงสิทธิ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/429

  วันที่ 10/5/57part2
  หนี้ ครั้งที่ 31 รับช่วงสิทธิ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/430


  วันที่ 10/5/57part3
  หนี้ ครั้งที่ 32 รับช่วงสิทธิ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/431


  วันที่ 10/5/57part4
  หนี้ ครั้งที่ 33 รับช่วงสิทธิ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/432


  เรียนกฎหมายออนไลน์วิชาหนี้ 
  บรรยายเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 

  วันที่ 10/5/57part1
  หนี้ ครั้งที่ 30 รับช่วงสิทธิ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/429

  วันที่ 10/5/57part2
  หนี้ ครั้งที่ 31 รับช่วงสิทธิ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/430

  วันที่ 10/5/57part3
  หนี้ ครั้งที่ 32 รับช่วงสิทธิ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/431

  วันที่ 10/5/57part4
  หนี้ ครั้งที่ 33 รับช่วงสิทธิ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/432

  วันที่ 11/5/57part1 
  หนี้ ครั้งที่ 34 ความระงับแห่งหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/435

  วันที่ 11/5/57part2
  หนี้ ครั้งที่ 35 ความระงับแห่งหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/434

  วันที่ 11/5/57part3 
  หนี้ ครั้งที่ 36 ความระงับแห่งหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/438
  บรรยายเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557

  วันที่ 13/5/57part1
  หนี้ ครั้งที่ 37 ความระงับแห่งหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/439

  วันที่ 13/5/57part2
  หนี้ ครั้งที่ 38 ความระงับแห่งหนี้
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/440

  วันที่ 13/5/57part3
  หนี้ ครั้งที่ 39 ความระงับแห่งหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/441

  วันที่ 13/5/57part4
  หนี้ ครั้งที่ 40 ความระงับแห่งหนี้ จบวิชาหนี้*
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/442

  วิชานิติกรรม

  วันที่ 17/5/57part1
  นิติกรรม ครั้งที่ 1 ประเภทและองค์ประกอบของนิติกรรม 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/443

  วันที่ 17/5/57part2
  นิติกรรม ครั้งที่ 2 การแสดงเจตนาของบุคคล/นิติบุคคล 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/444

  วันที่ 17/5/57part3
  นิติกรรม ครั้งที่ 3 การแสดงเจตนาของผู้เยาว์ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/445

  วันที่ 17/5/57part4
  นิติกรรม ครั้งที่ 4 การแสดงเจตนา(ต่อ) /การกระทำ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/446

  วันที่ 18/5/57part1
  นิติกรรม ครั้งที่ 5 วัตถุประสงค์ที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/447

  วันที่ 18/5/57part2
  นิติกรรม ครั้งที่ 6 วัตถุประสงค์ที่ทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะ(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/448

  วันที่ 18/5/57part3
  นิติกรรม ครั้งที่ 7 นิติกรรมที่แตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมาย 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/449

  วันที่ 18/5/57part4
  นิติกรรม ครั้งที่ 8 แบบของนิติกรรม 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/450

  วันที่ 25/5/57part1
  นิติกรรม ครั้งที่ 9 แบบของนิติกรรม(ต่อ)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/462

  วันที่ 25/5/57part2
  นิติกรรม ครั้งที่ 10 แบบของนิติกรรม(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/463

  วันที่ 25/5/57part3
  นิติกรรม ครั้งที่ 11 การแสดงเจตนาทำนิติกรรม 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/464

  วันที่ 25/5/57part4
  นิติกรรม ครั้งที่ 12 การแสดงเจตนาทำนิติกรรม 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/465

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 
  วันที่ 31/5/57part1
  วิเคราะห์ฎีกาน่าสนใจ,ครอบครัว,กรรมสิทธิ์รวม
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/466

  วันที่ 31/5/57part2
  สัญญา ครั้งที่ 1 การเกิดสัญญา 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/467

  วันที่ 31/5/57part3
  สัญญา ครั้งที่ 2 คำมั่นกับการเกิดสัญญา
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/468

  วันที่ 31/5/57part4
  สัญญา ครั้งที่ 3 คำสนองกับการเกิดสัญญา
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/469
  .
 • เรียนกฎหมายออนไลน์

  สารบัญเรียนกฎหมายออนไลน์ หน้าที่ 1 

  INTRODUCTION วิธีการเรียนและมาตราสำคัญที่ใช้ในการสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/394

  วิชาหนี้ บรรยายเมื่อ 19 เมษายน 2557 

  วันที่ 19/4/57 Part1 
  หนี้ ครั้งที่ 1 วิธีการอ่านฎีกาและความสำคัญของหนี้ ตาม ป.พ.พ. (1) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/395

  วันที่ 19/4/57 Part2
  หนี้ ครั้งที่ 2 วิธีการอ่านฎีกาและความสำคัญของหนี้ ตาม ป.พ.พ. (2) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/396

  วันที่ 19/4/57 Part3
  หนี้ ครั้งที่ 3 มูลแห่งหนี้และวัตถุแห่งหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/397

  วันที่ 19/4/57 Part4
  หนี้ ครั้งที่ 4 วัตถุแห่งหนี้,ทรัพย์เฉพาะสิ่ง,การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/398

  บรรยายเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557

  วันที่ 20/4/57 Part1

  หนี้ ครั้งที่ 5 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/399

  วันที่ 20/4/57 Part2
  หนี้ ครั้งที่ 6 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย,ทรัพย์เฉพาะสิ่ง(1)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/401

  วันที่ 20/4/57 Part3
  หนี้ ครั้งที่ 7 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย,ทรัพย์เฉพาะสิ่ง (2)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/402

  วันที่ 20/4/57 Part4
  หนี้ ครั้งที่ 8 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย,ทรัพย์เฉพาะสิ่ง (3)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/403

  บรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 

  วันที่ 26/4/57 Part1
  หนี้ ครั้งที่ 9 สิทธิของเจ้าหนี้และข้อต่อสู้ของลูกหนี้ในการปฏิเสธการชำระหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/404

  วันที่ 26/4/57 Part2
  หนี้ ครั้งที่ 10 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ในการปฏิเสธการชำระหนี้(ต่อ)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/405

  วันที่ 26/4/57 Part3
  หนี้ ครั้งที่ 11 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยกรณีสัญญาต่างตอบแทน
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/406 

  วันที่ 26/4/57 Part4
  หนี้ครั้งที่ 12 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย(ต่อ)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/407

  เรื่องหนี้ บรรยายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 

  วันที่ 27/4/57 Part1
  หนี้ ครั้งที่ 13 การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/410

  วันที่ 27/4/57 Part2
  หนี้ ครั้งที่ 14 การต่อสู้ทางแพ่งกรณีใช้สิทธิไม่สุจริต 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/411

  วันที่ 27/4/57 Part3
  หนี้ ครั้งที่ 15 สิทธิของเจ้าหนี้ในการเรียกให้ชำระหนี้และค่าเสียหาย 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/412

  วันที่ 27/4/57 Part4
  หนี้ ครั้งที่ 16 ค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/413

  วันที่ 27/4/57 Part5
  หนี้ ครั้งที่ 17 ค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/414

  เรื่องหนี้ บรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 
  วันที่ 3/5/57 Part1
  หนี้ ครั้งที่ 18 ทางเลือกของเจ้าหนี้ในการบังคับชำระหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/408

  วันที่ 3/5/57 Part2
  หนี้ ครั้งที่ 19 ทางเลือกของเจ้าหนี้ในการบังคับชำระหนี้ 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/409

  วันที่ 3/5/57 Part3
  หนี้ ครั้งที่ 20 ทางเลือกของเจ้าหนี้ในการบังคับชำระหนี้ (ต่อ)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/415

  วันที่ 3/5/57 Part4
  หนี้ ครั้งที่ 21 การเพิกถอนการฉ้อฉล
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/416

  วันที่ 3/5/57 Part5
  หนี้ ครั้งที่ 22 การเพิกถอนการฉ้อฉล(ต่อ) 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/417

 • รับสมัครบรรยายกฎหมายเเพ่งฯ,อาญาเเละกฎหมายพิเศษ

  กำหนดการบรรยาย กฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายพิเศษ(ภาษีอากร,รัฐธรรมนูญ,ปกครอง,ทรัพย์สินทางปัญญา,การค้าระหว่างประเทศ)

  สำหรับผู้สอบเนฯ ผู้ช่วยผู้พิพากษา อัยการผู้ช่วยเเละนักศึกษาป.ตรีที่ต้องการเตรียมตัวระยะยาว

  สมัครเเละเริ่มบรรยายวันที่ 19 เมษายน 2557 

  ที่สันนิตบาตสหกรณ์เเห่งประเทศไทย(ติดที่ทำการพรรคชาติไทยฯ) เเยกขัตติยานี เขตดุสิต กทม.

  เริ่มบรรยายวันที่ 19 เม.ย. 57 - 28 ก.ย.​57 เวลา 9.00 น.- 17.00 น. (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เเละวันหยุดพิเศษ)

  สอบถามเพิ่มเติมโทร . 095-120-2113 เเละ 086-765- 2344 


 • วิเคราะห์ฎีกาน่าสนใจ..มาใหม่

  วิเคราะห์ฎีกาน่าสนใจมาใหม่


 • การใช้งาน

  ขั้นตอนการใช้งาน
  1. ต้อง สมัครสมาชิก ในเว็บไซต์่ก่อน เเละ เข้าสู่ระบบ

  2. เข้าไปที่ ซื้อเเต้ม

  2.1 เลือกจำนวนเเต้มที่ท่านต้องการซื้อ เข้าสู่หน้าชำระเงินเเละเลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านต้องการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  - ผ่าน paysbuy (กรณีเป็นสมาชิกของ paysbuy อยู่เเล้ว)
  - ผ่านบัตรเครดิต หรือ เดบิต
  - ผ่านบริการ I-Banking
  -ผ่านบริการ Counter Service (เซเว่น เทสโก้โลตัส เเละอื่นๆ)

  2.2เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยเเล้ว ระบบจะเติมเเต้มให้โดยอัตโนมัติ

  3.  ท่านสามารถเลือกเรียนคลิปวีดีโอต่างๆ เเละ บทวิเคราะห์ฎีกาได้ โดย
  เข้าไปยังรายการที่ท่านต้องการซื้อ เเล้วเลือก สั่งซื้อ >> ทำรายการต่อ >> ตัดเเต้ม

  4.รายการต่างๆจะเข้าไปอยู่ในชั้นหนังสือ สามารถเรียนได้ทันที 

  * คลิปวีดีโอมีอายุ 6 ชั่วโมงนับเเต่ซื้อ (คลิปละ 1 ชั่วโมง) 


  หมายเหตุ
  แก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ดูคลิปวีดีโอไม่ได้

  1. วีดีโอ จะใช้งานได้ดีใน Browser Google chrome  โหลดได้ที่ https://www.google.com/intl/th/chrome/browser/


Back to Top