แจ้งข่าว
 • กำหนดการบรรยายกฎหมายสารบัญญัติของอาจารย์ประยุทธ นีระพล


  ประกาศรับสมัคร

  เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา

  กำหนดระยะเวลารับสมัครเพื่อฟังการบรรยายกฎหมายแพ่ง อาญาและกฎหมายพิเศษฯ ของ อ. ประยุทธ นีระพล เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วยและผู้ช่วยผู้พิพากษา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

  สมัครได้ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และจะเปิดเรียนวันแรกวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 

  ถึงประมาณสิ้นเดือนกันยายน 2561 

  เรียนตั้งแต่เวลา09.00 - 17.00 น. 

  สอบถามรายละเอียด โทร./Line 0951202113


 • วิธีเรียนกฎหมายออนไลน์

 • สารบัญ​ กฎหมายอาญา (เทอมล่าสุด 1/2560)

  กฎหมายอาญา 


  อาญา ครั้งที่ 1 แนวทางการตั้งคำถาม,หลัก 4 ประการ(ลา ที คน สกล) ของการใช้กฎหมายอาญา (29/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1977


  อาญา ครั้งที่ 2 ไม่มีความผิด ไม่มีโทษถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติ,หลักการตีความโดยเคร่งครัด (29/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1978


  อาญา ครั้งที่ 3 การตีความกรณี “การมี” และ “การพา” อาวุธปืนกฎหมายอาญาตีความอย่างไร (29/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1980


  อาญา ครั้งที่ 4 การตีความการครอบครองในคดียักยอก, ครอบครองถาวรกับชั่วคราวและฐานความผิด(29/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1981


  อาญา ครั้งที่ 5 การใช้กฎหมายอาญาหลักดินแดน,การกระทำและผลของการกระทำกับหลักพื้นที่ (30/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1982


  อาญา ครั้งที่ 6 การกระทำผิดบางส่วนในราชอาณาจักร กรณีมาตรา 5 จำแนกเป็นส่วนๆ (30/7/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1983


  อาญา ครั้งที่ 7 หลักการใช้มาตรา 5 วรรคแรก ส่วนแรกและส่วนสอง, วรรคสองและการใช้มาตรา 6 (30/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1984


  อาญา ครั้งที่ 8 หลักอำนาจลงโทษสากล (30/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1986


  อาญา ครั้งที่ 9 ตัวอย่างข้อสอบและวิธีตอบข้อสอบกลุ่มมาตรา 2-11 (30/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1987


  อาญา ครั้งที่ 10 ทวนหลัก ลา ที คน สกล, การใช้กฎหมายอาญา หลักบุคคล,มาตราที่เกี่ยวข้อง (5/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1988


  อาญา ครั้งที่ 11 ฎีกาสำคัญและบทวิเคราะห์,โครงสร้างความรับผิดทางอาญาและหลักเกณฑ์สำคัญ (5/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1989


  อาญา ครั้งที่ 12 ศึกษากรณีการกระทำ, 6 หลักเกณฑ์การกระทำโดยงดเว้น,โครงสร้างความรับผิดการบุกรุก (5/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1990


  อาญา ครั้งที่ 13 การบุกรุกมาตรา 362 – 365, การบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 2 กรณีของมาตรา 362 (5/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1991


  อาญา ครั้งที่ 14 การบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 2 กรณีของมาตรา 362 และฐานความผิดเกี่ยวเนื่อง (5/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1992


  อาญา ครั้งที่ 15 โครงสร้างและองค์ประกอบที่บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญา (5/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1993


  อาญา ครั้งที่ 16 ทวนความรับผิดทางอาญา,องค์ประกอบสำคัญ 4 ประการที่บุคคลจะต้องรับผิด (6/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1994


  อาญา ครั้งที่ 17 หลักและวิธีคิดตามทฤษฎีเงื่อนไข,ผลของการกระทำตามประมวลกฎหมายอาญา (6/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1995


  อาญา ครั้งที่ 18 ทฤษฎีเงื่อนไขหรือผลโดยตรงกับกฎหมายอาญา,ทฤษฎีเงื่อนไขกับเหตุแทรกแซง (6/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1996


  อาญา ครั้งที่ 19 กฎหมายยกเว้นความผิดตาม ม. 68, การใช้อาวุธปืนขณะวิวาทกับหลักกฎหมายจากฎีกา(6/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1997


  อาญา ครั้งที่ 20 ช่วงระยะเวลาที่อ้างเหตุป้องกันได้ตามกฎหมาย (6/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1998


  อาญา ครั้งที่ 21 กฎหมายอาญายกเว้นความผิด หลักยินยอม,การกระทำโดยงดเว้น,ฎีกาสำคัญ (12/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1999


  อาญา ครั้งที่ 22 ศึกษากรณี “ตัวผู้กระทำผิด” กระทำโดยอ้อมแตกต่างกับผู้ใช้ตาม ม. 84 อย่างไร (12/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2000


  อาญา ครั้งที่ 23 ความแตกต่างระหว่างผู้ใช้กับการกระทำผิดโดยอ้อมศึกษาจากหลักฎีกา (12/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2001


  อาญา ครั้งที่ 24 การกระทำผิดในทางอาญาศึกษากรณีมีผู้กระทำผิดหลายคน,ตัวการกับการมี,พาปืน (12/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2002


  อาญา ครั้งที่ 25 ตัวการกับการลักทรัพย์, ตัวการกับการทำร้ายร่างกาย มาตรา 295, 297,290 (12/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2003


  อาญา ครั้งที่ 26 ศึกษาหลักกฎหมายจากฎีกาน่าสนใจในความผิดฐานอั้งยี่ ซ่องโจร (13/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2004


  อาญา ครั้งที่ 27 ถ้อยคำของผู้ใช้ ม. 84 ประกอบพฤติการณ์กับฐานความผิดศึกษาจากฎีกาสำคัญ (13/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2005


  อาญา ครั้งที่ 28 หลักการเป็นผู้ใช้,ผู้ใช้เกลื่อนกลืนเป็นตัวการ,ผู้ใช้แตกต่างอย่างไรกับการทำผิดโดยอ้อม

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2006


  อาญา ครั้งที่ 29 วัตถุแห่งการกระทำกับความผิดอาญาฐานต่างๆ,ข้อสอบเก่าและวิธีตอบข้อสอบ (13/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2007


  อาญา ครั้งที่ 30 คอมพิวเตอร์และฐานความผิดเกี่ยวกับปลอมเอกสารและหลักการใช้มาตรา 264 (13/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2008


  อาญา ครั้งที่ 31 หลักเกณฑ์การปลอมเอกสารตามมาตรา 264 , วิธีการตอบข้อสอบ (13/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2009


  อาญา ครั้งที่ 32 สิ่งสำคัญ 2 ประการที่ต้องทราบเกี่ยวกับปลอมเอกสาร,การปลอมแปลงเงินตรา (14/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2010


  อาญา ครั้งที่ 33 ข้อแตกต่างของเอกสารเท็จกับเอกสารปลอม,ทำเอกสารโดยไม่มีอำนาจ,การปลอมกับถ่ายเอกสาร (14/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2011


  อาญา ครั้งที่ 34 วิธีการปลอมเอกสารตามมาตรา 264 และบทสรุปจากฎีกา (14/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2012


  อาญา ครั้งที่ 35 ปลอมเอกสาร,โฉนดที่ดิน, นส.3,ใบเสร็จและสถานะของเอกสาร,การใช้เอกสารปลอม (14/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2013


  อาญา ครั้งที่ 36 ความผิดฐานทำร้ายร่างกายและบทมาตราที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ,สรุปจากหลักฎีกาและข้อสอบ

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2014


  อาญา ครั้งที่ 37 กระบวนการคิดการทำร้ายแล้วตายตาม ม. 290 กับเจตนาฆ่าตาม ม. 288,289(19/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2015


  อาญา ครั้งที่ 38 หลักกฎหมายและวิธีจับประเด็นจากคำถาม,องค์ประกอบของเจตนา,เจตนาเล็งเห็นผล (19/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2016


  อาญา ครั้งที่ 39 หลักกฎหมายอาญาที่ครอบคลุมเรื่องข่มขืน,โทรมหญิงและฎีกาน่าสนใจ (19/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2017


  อาญา ครั้งที่ 40 การอนาจาร ม. 278, 279 ครอบคลุมเพียงใด,มีลักษณะอย่างไร,ฎีกาน่าสนใจ (19/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2018 • สารบัญการเรียนกฎหมายอาญา (เทอมล่าสุด 1/2560) (ต่อ)

  กฎหมายอาญา (ต่อ)


  อาญา ครั้งที่ 41 ความผิดต่อชีวิต,ร่างกาย,การกระทำและผลสัมพันธ์กัน (19/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2019


  อาญา ครั้งที่ 42 ความหมายและองค์ความผิดฐานลักทรัพย์,ฐานยักยอก,ฎีกาเกี่ยวกับทรัพย์ (20/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2020


  อาญา ครั้งที่ 43 อำนาจการครอบครองกับฐานความผิดต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์,ศึกษาหลักกฎหมายจากฎีกา (20/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2021


  อาญา ครั้งที่ 44 การเอาไป,เอาไปชั่วคราว,แบบวิสาสะกับฐานความผิดลักทรัพย์,การชิงทรัพย์ (20/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2022


  อาญา ครั้งที่ 45 บทสรุปจากฎีกาฐานความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์ (20/8/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2023


  อาญา ครั้งที่ 46 บทสรุปฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์,ลักทรัพย์,ยักยอกและมีข้อแตกต่างกันอย่างไร (20/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2024


  อาญา ครั้งที่ 47 (จบ) บทสรุปฐานความผิดเกี่ยวกับวิ่งราว,ชิงทรัพย์ และมีข้อแตกต่างกันอย่างไร (20/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2025

 • สารบัญ กฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ วิชาทรัพย์ (เทอมล่าสุด 1/2560)


  ทรัพย์


  ทรัพย์ ครั้งที่ 1 มาตราสำคัญ หลักการตั้งคำถามเกี่ยวกับวิชาทรัพย์ (29 /4/60)(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1823


  ทรัพย์ ครั้งที่ 2 วาทะ สำนวน วิธีเขียนตอบกฎหมายศึกษาจากฎีกาน่าสนใจ (29/4/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1824


  ทรัพย์ ครั้งที่ 3 โครงสร้างการตอบข้อสอบ,ศึกษาจากฎีกา,ความหมายของทรัพย์,ทรัพย์สิน (29/4/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1825


  ทรัพย์ ครั้งที่ 4 ความหมายของทรัพย์,ทรัพย์สิน, สังหาริมทรัพย์และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์(29/4/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1826


  ทรัพย์ ครั้งที่ 5 อสังหาริมทรัพย์และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ (29/4/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1827


  ทรัพย์ ครั้งที่ 6 อสังหาริมทรัพย์ ศึกษา 4 ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ตาม ป.พ.พ. (30/4/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1828


  ทรัพย์ ครั้งที่ 7 อสังหาริมทรัพย์ ประเภททรัพยสิทธิ์และการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิ์ (30/4/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1829


  ทรัพย์ ครั้งที่ 8 อสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) (30/4/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1832


  ทรัพย์ ครั้งที่ 9 อสังหาริมทรัพย์ (ต่อ) (30/4/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1833


  ทรัพย์ ครั้งที่ 10 การตั้งคำถามเรื่องทรัพย์,การได้อสังหาริมทรัพย์โดยทางนิติกรรมกับมาตรา 1299(6/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1834


  ทรัพย์ ครั้งที่ 11 การได้อสังหาริมทรัพย์โดยทางนิติกรรมกับความไม่บริบูรณ์และผลทางกฎหมาย (6/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1835  ทรัพย์ ครั้งที่ 12 นิติกรรมที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1299 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไร (6/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1836

  .

  .

  ทรัพย์ ครั้งที่ 13 คำว่า นิติกรรมตามมาตรา 1299 วรรคหนึ่ง, การได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม(6/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1837


  ทรัพย์ ครั้งที่ 14 การได้อสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม 3 ทางได้แก่ทางใดบ้าง (6/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1838


  ทรัพย์ ครั้งที่ 15 บทคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตกับสุภาษิตกฎหมายกับผลทางกฎหมายตาม 1299 (7/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1839


  ทรัพย์ ครั้งที่ 16 บทสรุป ความหมายของถ้อยคำที่สำคัญของมาตรา 1299 ทีต้องทำความเข้าใจ (7/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1840


  ทรัพย์ ครั้งที่ 17 ถ้อยคำสำคัญที่ว่าไม่บริบูรณ์ บุคคลสิทธิ คู่สัญญา บุคคลภายนอกกับผลทางกฎหมาย (7/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1841


  ทรัพย์ ครั้งที่ 18 ความหมายและผลของกฎหมายกับคำว่า บุคคลภายนอก ความสุจริต ตามมาตรา 1299 (7/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1842


  ทรัพย์ ครั้งที่ 19 ลักษณะที่สำคัญของทางจำเป็นทั้งสองประเภท หลักการที่สำคัญของมาตรา 1349 (10/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1843


  ทรัพย์ ครั้งที่ 20 หลักกฎหมายจากศาลฎีกาเกี่ยวกับทางจำเป็นตามมาตรา 1349 (10/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1844


  ทรัพย์ ครั้งที่ 21 หลักกฎหมายจากฎีกา(ต่อ),หลักที่สำคัญของทางจำเป็น มาตรา 1350 (10/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1845


  ทรัพย์ ครั้งที่ 22 หลักกฎหมายที่สำคัญเรื่องที่งอกริมตลิ่งตามมาตรา 1308 (10/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1846


  ทรัพย์ ครั้งที่ 23 หลักเกณฑ์การเป็นที่งอกริมตลิ่งจากศาลฎีกา,การสร้างโรงเรือนในที่ดินผู้อื่น ม. 1310 (13/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1847


  ทรัพย์ ครั้งที่ 24 การสร้างโรงเรือนตามมาตรา 1310, ม. 1311, ม. 1312 มีวิธีคิดและแตกต่างกันอย่างไร (13/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1849


  ทรัพย์ ครั้งที่ 25 หลักเกณฑ์ที่สำคัญของการสร้างโรงเรือนรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นตามมาตรา 1312 (13/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1850


  ทรัพย์ ครั้งที่ 26 หลักเกณฑ์ที่สำคัญของการสร้างโรงเรือนรุกล้ำในที่ดินของผู้อื่น ม.1312(ต่อ) (13/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1851


  ทรัพย์ ครั้งที่ 27 สิทธิ,การคุ้มครองบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาด ม.1330, การครอบครองปรปักษ์

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1852


  ทรัพย์ ครั้งที่ 28 หลักการใช้มาตรา 1382 และความหมายของถ้อยคำที่ปรากฏในมาตรา 1382 (13/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1853


  ทรัพย์ ครั้งที่ 29 หลักการใช้ ม.1382 ความหมายของถ้อยคำที่ปรากฏในมาตรา 1382(ต่อ) (14/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1854


  ทรัพย์ ครั้งที่ 30 หลักการใช้มาตรา 1382 และถ้อยคำที่ปรากฏในมาตรา 1382 (14/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1855


  ทรัพย์ ครั้งที่ 31 หลักกฎหมายที่สำคัญเรื่องภาระจำยอมจากฎีกาปี 2558,หลักการสำคัญ ม. 1387(14/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1856


  ทรัพย์ ครั้งที่ 32 หลักการของภาระจำยอมที่สำคัญ,การได้มาซึ่งภาระจำยอม (14/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1857


  ทรัพย์ ครั้งที่ 33 การได้มาซึ่งภาระจำยอมโดยผลของกฎหมาย,โครงสร้างการตอบข้อสอบ (14/5/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1858


  ฎีกาทรัพย์ น่าสนใจ (24/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1912 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ตั๋วเงิน (เทอมล่าสุด 1/2560)

  ตั๋วเงิน


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 1 ตั๋วเงิน คืออะไร ประเภทและลักษณะสำคัญของตั๋วเงินแต่ละประเภท (20/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1865


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 2 ดอกเบี้ยกับตั๋วเงินแต่ละประเภท,การสลักหลัง,เจ้าหนี้ในตั๋วเงิน (20/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1866


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 3 ลูกหนี้ในตั๋วเงิน (ต่อ),ความรับผิดของผู้ลงชื่อกรณีเป็น บจก.และ หจก. (20/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1867


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 4 ความรับผิดของผู้ลงชื่อในตั๋วเงิน รับผิดในฐานะใดบ้าง (20/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1868


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 5 ลูกหนี้ในตั๋วเงิน คือใคร,และต้องรับผิดตามกฎหมายตั๋วเงินและกฎหมายอื่นอย่างไร (21/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1869


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 6 การลงชื่อในตั๋วเงิน,กรณีไม่ลงชื่อแต่ กม. ถือว่าลงชื่อ,การลงชื่อของนิติบุคคล (21/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1870


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 7 ประเด็นปัญหาความรับผิดของผู้ลงชื่อในนามบริษัทในตั๋วเงิน, หลักกฎหมายเรื่องเช็ค (21/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1871


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 8 หลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเช็ค,และลักษณะการเขียนของมาตรา 899 (21/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1872


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 9 เจ้าหนี้ในตั๋วเงิน คือผู้ทรง มีองค์ประกอบและคุณสมบัติการเป็นผู้ทรง (27/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1873


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 10 ประเด็นการเป็นผู้ทรงตามมาตรา 904 กับตัวบทอื่นๆ,การต่อสู้เรื่องตั๋วแลกเงิน (27/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1874


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 11 รายการในตั๋วเงิน ประเด็นสำคัญๆ (วันเวลาสถานที่ขาดเธอไม่ขาดใจ) (27/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1875


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 12 ความสำคัญของลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายในตั๋วเงิน,ดอกเบี้ยในตั๋วเงิน(27/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1876


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 13 ข้อต่อสู้ที่ห้ามต่อสู้และต่อสู้ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 916 (27/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1877


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 14 การต่อสู้ตามมาตรา 916,การคบคิดกันฉ้อฉล,การใช้สิทธิไม่สุจริต ตามมาตรา 5(28/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1878


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 15 การต่อสู้ในตั๋วเงินประเด็นอายุความตาม ป.พ.พ. มาตรา 1001 - 1003 (28/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1879


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 16 การต่อสู้ในตั๋วเงินประเด็นการนับอายุความ,สรุปประเด็นการต่อสู้ว่าตั๋วเงินปลอม (28/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1880


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 17 ประเด็นการแก้ไขข้อความสำคัญในตั๋วเงิน,การแก้ไขตั๋วเงินกับการยินยอม (28/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1881


  ตั๋วเงิน ครั้งที่ 18 (จบวิชา)ฎีกาใหม่ การแก้ไขรายการในตั๋วเงินและธนาคารจ่ายเงินไปกับการละเมิด(28/5/60) http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1882

  ฎีกาตั๋วเงินน่าสนใจ (17/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1902


 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ตัวการตัวเเทน (เทอมล่าสุด 1/2560)

  ตัวการตัวเเทน


  ตัวแทน ครั้งที่ 1 มาตราสำคัญตั๋วเงิน,หลักการเรื่องตัวแทนและหลักกฎหมายจากฎีกาที่น่าสนใจ (20/5/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1863


  ตัวแทน ครั้งที่ 2 ตัวการซึ่งไม่เปิดเผยชื่อ ศาลฎีกาวางหลักอย่างไร (20/5/60)(จบ) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1864

 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง หุ้นส่วนบริษัท (เทอมล่าสุด 1/2560)

  หุ้นส่วนบริษัท


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 1 มาตราสำคัญ, โครงสร้างและสาระสำคัญ 5 ประการของห้างหุ้นส่วนทั้ง 3 ประเภท (3/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1883


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 2 หลักการทำสัญญาจัดตั้งห้างฯ,หลักการและความสำคัญห้างหุ้นส่วนสามัญ(3/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1884


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 3 องค์ประกอบสำคัญของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ (3/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1885


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 4 หลักกฎหมายหุ้นส่วนและตัวแทนกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง(3/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1886


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 5 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนมีเรื่องอะไรบ้าง (3/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1887


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 6 สิ่งที่นำมาลงหุ้นและข้อยกเว้นจากหลักฎีกา,นำที่ดินลงหุ้น,กำไรขาดทุน(4/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1888


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 7 การจัดการงานของห้าง(ต่อ),การค้าแข่งกับห้าง,ความเกี่ยวพันของหุ้นส่วนกับ บ.

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1889


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 8 หุ้นส่วนกับบุคคลภายนอกเรื่องสัญญา, บ.นอกซึ่งไม่ใช่หุ้นส่วนต้องรับผิดต่อ บ.

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1890


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 9 ผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก ประเด็น ละเมิด,สิทธิของหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอก

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1891


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 10 สิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอกของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1892


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 11 ความรับผิดของหุ้นส่วนที่ออกไปและเข้าใหม่,ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(10/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1893


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 12 การค้าขายแข่งกับห้างฯ,สาระสำคัญของห้างหุ้นส่วนจำกัด (10/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1894


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 13 ผลของการจดทะเบียน,หุ้นส่วนจำกัดและไม่จำกัดความรับผิด(10/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1895


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 14 การสอดตาม ม. 1088 ของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดที่นำไปตั้งคำถามทุกสนามสอบ(10/6/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1896


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 15 หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด, 5 ขั้นตอนสำคัญในการจัดตั้งบริษัท (11/6/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1897


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 16 ขั้นตอนสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดตั้งบริษัท (ต่อ) (11/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1898


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 17 หุ้น ผู้ถือหุ้นและการโอนหุ้นในบริษัท (11/6/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1899


  หุ้นส่วนบริษัท ครั้งที่ 18 (จบวิชา) แบบของการโอนหุ้นในบริษัท,วิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย(11/6/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1900

 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ครอบครัว (เทอมล่าสุด 1/2560)

  ครอบครัว

  ครอบครัว ครั้งที่ 1 สถิติเรื่องใดและมาตราในการตั้งคำถาม,การหมั้น (17/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1903


  ครอบครัว ครั้งที่ 2 เงื่อนไขการหมั้น,แบบของสัญญาหมั้น(17/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1904


  ครอบครัว ครั้งที่ 3 คู่สัญญาการหมั้นและเป็นโจทก์และจำเลย,สินสอด,เงื่อนไขการสมรส (17/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1905


  ครอบครัว ครั้งที่ 4 ความสัมพันธ์ 2 เรื่องที่สำคัญระหว่างสามีภรรยา (17/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1906


  ครอบครัว ครั้งที่ 5 ความสัมพันธ์ในทางทรัพย์สินของคู่สมรส,สัญญาก่อนและระหว่างสมรส (18/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1907


  ครอบครัว ครั้งที่ 6 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา,สินส่วนตัว,สินสมรส(18/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1908


  ครอบครัว ครั้งที่ 7 สินสมรสและการจัดการสินสมรส (18/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1909


  ครอบครัว ครั้งที่ 8 การฟ้องบุพการี,คดีอุทลุมและไม่ใช่คดีอุทลุม,ฎีกาน่าสนใจ(18/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1910


  ครอบครัว ครั้งที่ 9 (จบวิชาครอบครัว)คดีอุทลุมและไม่ใช่คดีอุทลุม(ต่อ),ฎีกาน่าสนใจ (18/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1911 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง มรดก (เทอมล่าสุด 1/2560)

  มรดก


  มรดก ครั้งที่ 1 ประเด็นการตั้งคำถามและมาตราสำคัญ,สรุปสาระที่ควรทราบเรื่องมรดก (24/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1913


  มรดก ครั้งที่ 2 ความตายกับการก่อให้เกิดมรดก,กองมรดก,ทรัพย์ใดเป็นมรดกบ้าง(24/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1914


  มรดก ครั้งที่ 3 เรื่องเฉพาะตัวของผู้ตายและผลทางกฎหมายอย่างไร,ทายาทตาม ป.พ.พ. คือใคร(24/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1915


  มรดก ครั้งที่ 4 ประเด็นมรดกตกทอดทันที,ความสามารถและการเป็นทายาทตาม ป.พ.พ.,กรณีคู่สมรส (24/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1916


  มรดก ครั้งที่ 5 หลักเกณฑ์ที่สำคัญในกรณีต่างๆ เรื่องการรับมรดกแทนที่ (25/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1917


  มรดก ครั้งที่ 6 หลักเกณฑ์การรับมรดกแทนที่(ต่อ),การแบ่งมรดกของทายาทโดยธรรม (25/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1918


  มรดก ครั้งที่ 7 การแบ่งมรดกกับทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส,พระกับกฎหมายมรดก (25/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1919


  มรดก ครั้งที่ 8 (จบวิชา) พระภิกษุในฐานะเจ้ามรดกและการจัดการมรดก (25/6/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1920


 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ละเมิด (เทอมล่าสุด 1/2560)

  ละเมิด


  ละเมิด ครั้งที่ 1 ฎีกาน่าละเมิดน่าสนใจ (1/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1921


  ละเมิด ครั้งที่ 2 ลักษณะของละเมิด,ความสัมพันธ์ของละเมิดกับกฎหมายอาญา (1/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1922


  ละเมิด ครั้งที่ 3 องค์ประกอบของละเมิดศึกษาประเด็น ผู้ใด, ทำ, ไม่กระทำและหน้าที่ตามกฎหมาย (1/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1923


  ละเมิด ครั้งที่ 4 หน้าที่ตามสัญญา,การละเว้น,งดเว้น,การกระทำต่อบุคคลอื่น (1/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1924


  ละเมิด ครั้งที่ 5 หลักละเมิดประเด็นประมาทเลินเล่อ,กรณีทำให้เขาเสียหายและหลักจากฎีกา (2/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1925


  ละเมิด ครั้งที่ 6 กรณีเสียหายจากผู้เสียหายเอง,ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดคืออะไร(2/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1926


  ละเมิด ครั้งที่ 7 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดที่ทำให้เขาตาย,การรับผิดเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่น(27/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1927


  ละเมิด ครั้งที่ 8 ความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะ,เกิดจากทรัพย์อันตราย(2/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1928\


  ละเมิด ครั้งที่ 9 (จบวิชา) หลักเกณฑ์ความรับผิดจากยานพาหนะ(ต่อ),ทรัพย์อันตราย(ต่อ)(2/7/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1929


 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง หนี้ (เทอมล่าสุด 1/2560)

  หนี้  


  หนี้ ครั้งที่ 1 การเกิดหนี้และสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้มีอย่างไรบ้าง, ประเภทของหนี้,ตัวอย่างคำถาม (8/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1930


  หนี้ ครั้งที่ 2 วิธีตอบคำถาม, ปัญหาสำคัญของหนี้ประเภทการโอนทรัพย์สินคือสิ่งใด (8/7/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1931


  หนี้ ครั้งที่ 3 ทรัพย์เฉพาะสิ่ง, การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย, สิทธิของเจ้าหนี้และการต่อสู้ของลูกหนี้

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1932


  หนี้ ครั้งที่ 4 ความแตกต่างอายุความการกู้ยืมเงิน 1, 2, 5 ,10 ปี,หลักการบังคับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ (8/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1933


  หนี้ ครั้งที่ 5 สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่อง,การถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา,การชำระหนี้กรณีสัญญาต่างตอบแทน

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1934


  หนี้ ครั้งที่ 6 ความเสียหาย,ค่าเสียหาย,ค่าสินไหมทดแทน,มาตรการแทนกับมาตรการแถมของค่าเสียหาย (9/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1935


  หนี้ ครั้งที่ 7 หลักของความเสียหายตาม ป.พ.พ., หลักเกณฑ์การกำหนดค่าสินไหมทดแทนของไทย (9/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1936


  หนี้ ครั้งที่ 8 ค่าเสียหายปกติ,ค่าเสียหายพิเศษเรียกได้หรือไม่ได้ด้วยหลักเกณฑ์และเหตุผลอย่างไร (9/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1937


  หนี้ ครั้งที่ 9 ค่าเสียหายกรณีหนี้เงิน,หลักกฎหมายเกี่ยวกับดอกเบี้ย,ดอกเบี้ยทำหน้าที่เป็นเบี้ยปรับ (9/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1939


  หนี้ ครั้งที่ 10 การโอนสิทธิเรียกร้องและกม.ที่เกี่ยวข้อง (9/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1940


  หนี้ ครั้งที่ 11 การโอนสิทธิเรียกร้องและวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องกับการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ (10/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1941


  หนี้ ครั้งที่ 12 ข้อห้ามและผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง,การโอนสิทธิเรียกร้องกรณีที่มีการจำนอง (10/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1942 


  หนี้ ครั้งที่ 13 เจ้าหนี้มือสองโดยผลของกฎหมาย, การรับช่วงสิทธิ์ (10/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1943


  หนี้ ครั้งที่ 14 ความระงับแห่งหนี้ตาม ป.พ.พ.,หลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่ (10/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1944


  หนี้ ครั้งที่ 15 หลักเกณฑ์สำคัญ 4 ประการของการแปลงหนี้ใหม่(ต่อ) (10/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1945


  หนี้ ครั้งที่ 16 (จบวิชา) หลักเกณฑ์สำคัญของการแปลงหนี้ใหม่และบทสรุป (10/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1946 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง นิติกรรม (เทอมล่าสุด 1/2560)

  นิติกรรม


  นิติกรรม ครั้งที่ 1 ฎีกาอาญา,แพ่งน่าสนใจ,ประเภทของนิติกรรมและความหมายตาม ป.พ.พ. (15/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1947


  นิติกรรม ครั้งที่ 2 องค์ประกอบของนิติกรรมกรณีต้องเป็นการกระทำของบุคคล,บุคคลคือใคร (15/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1948


  นิติกรรม ครั้งที่ 3 นิติกรรมต้องเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหลักจากฎีกา,มาตราที่เกี่ยวข้อง (15/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1949


  นิติกรรม ครั้งที่ 4 นิติกรรมต้องทำตามแบบของกฎหมายบังคับไว้ทั้ง 6 บรรพ มี 4 แบบ (15/7/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1950


  นิติกรรม ครั้งที่ 5 การกระทำที่ไม่ใช่แบบของนิติกรรม,การแสดงเจตนา 5 ประการตาม ป.พ.พ. (15/7/60) 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1951


  นิติกรรม ครั้งที่ 6 การแสดงเจตนาและผลการแสดงเจตนา,นิติกรรมอำพรางและผลทางกฎหมาย (15/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1952


  นิติกรรม ครั้งที่ 7 (จบวิชา) ฎีกาอาญา,การแสดงเจตนาอำพราง (16/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1953

 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง สัญญา (เทอมล่าสุด 1/2560)

  สัญญา


  สัญญา ครั้งที่ 1 การเกิดสัญญา, การเกิดคำเสนอและคำสนองที่ก่อให้เกิดสัญญา (16/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1954


  สัญญา ครั้งที่ 2 คำมั่นคืออะไร,กรณีสัญญาไม่เกิดแม้คำเสนอและคำสนองตรงกัน (16/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1955


  สัญญา ครั้งที่ 3 ประเภทของสัญญาตาม ป.พ.พ.,สัญญาซ้อนสัญญา,สัญญาต่างตอบแทน (16/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1956


  สัญญา ครั้งที่ 4 การเลิกสัญญา,วิธีปฏิบัติและสิทธิในการเลิกสัญญาตาม ป.พ.พ. (16/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1957


  สัญญา ครั้งที่ 5 (จบวิชา) การเลิกสัญญาและสิทธิเลิกสัญญาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (16/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1958


 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง จำนอง (เทอมล่าสุด 1/2560)

  จำนอง


  จำนอง ครั้งที่ 1 หลักการโดยสรุปของสัญญาจำนองที่ต้องจดจำ (22/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1959


  จำนอง ครั้งที่ 2 หนี้ที่มีจำนองได้,ความสัมพันธ์,เงื่อนไขของสัญญาประธานและสัญญาอุปกรณ์ (22/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1960


  จำนอง ครั้งที่ 3 ข้อแตกต่างของค้ำประกันกับจำนองกรณีขอรับชำระหนี้,การจำนองและทรัพย์ที่จำนอง (22/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1961


  จำนอง ครั้งที่ 4 ผลจากความเป็นโมฆะการซื้อขายที่ดินพิจารณาจากเหตุแห่งโมฆะกับการจำนอง (22/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1962


  จำนอง ครั้งที่ 5 ข้อยกเว้นกรณีผู้จำนองไม่ใช่เจ้าของแต่ผูกพันเจ้าของทรัพย์,เนื้อหาของสัญญาจำนอง (22/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1963


  จำนอง ครั้งที่ 6 แบบของสัญญาจำนอง,ความหมายและบทมาตราที่เกี่ยวข้อง (23/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1964


  จำนอง ครั้งที่ 7 การฟ้องบังคับจำนอง,วิธีการและเป้าหมายการบังคับจำนองทั้ง 2 เป้าหมาย (23/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1965


  จำนอง ครั้งที่ 8 (จบ)การฟ้องบังคับจำนอง ศึกษากรณีมาตรา 728, มาตรา 735 ที่แก้ไขใหม่ (23/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1966

 • สารบัญ​ กฎหมายเเพ่งและพาณิชย์ เรื่อง ค้ำประกัน (เทอมล่าสุด 1/2560)


   ค้ำประกัน


  ค้ำประกัน ครั้งที่ 1 ฎีกาค้ำน่าสนใจ, หลักกฎหมายเรื่องค้ำประกันที่เข้าใจแบบง่ายและมาตราที่เกี่ยวข้อง

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1967


  ค้ำประกัน ครั้งที่ 2 หลักเกณฑ์ที่สำคัญของสัญญาค้ำประกัน,ฎีกาสำคัญ,วิธีคิดเรื่องสัญญาค้ำประกัน (28/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1970


  ค้ำประกัน ครั้งที่ 3 เปรียบเทียบค้ำประกันกับจำนอง,ความสัมพันธ์ของสัญญาประธานกับสัญญาอุปกรณ์ (28/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1971


  ค้ำประกัน ครั้งที่ 4 ค้ำประกันแก้ไขใหม่ปี 2558,ขอบเขตความรับผิดของผู้ค้ำประกัน,ผลของสัญญาค้ำประกัน

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1972


  ค้ำประกัน ครั้งที่ 5 เงื่อนไขการเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้, หลักการใช้มาตรา 691 แก้ไขปี 2557, 2558

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1973


  ค้ำประกัน ครั้งที่ 6 การยกข้อต่อสู้ในสัญญาค้ำประกัน,อายุความกับสัญญาค้ำประกัน (28/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1974


  ค้ำประกัน ครั้งที่ 7 ฎีกาอาญา,ข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกันที่ยกขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้,อายุความในการฟ้องคดี

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1975


  ค้ำประกัน ครั้งที่ 8 (จบ)ความเป็นโมฆะของข้อตกลงเรื่องอายุความของลูกหนี้และของผู้ค้ำประกัน (29/7/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/1976

 • สารบัญ กฎหมายพิเศษ วิชากฎหมายปกครอง (เทอมล่าสุด 1/2560)

  กฎหมายปกครอง


  ปกครอง ครั้งที่ 1 สาระสำคัญของการตั้งคำถาม,ใครคือฝ่ายปกครอง (10/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2052


  ปกครอง ครั้งที่ 2 ผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองขัดแย้งกันเรื่องอะไร,นิติกรรมทางปกครอง (10/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2053  ปกครอง ครั้งที่ 3 ลักษณะและหลักเกณฑ์ของสัญญาทางปกครอง,หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับละเมิดทางปกครอง(10/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2054  ปกครอง ครั้งที่ 4 จะฟ้องใครและฟ้องที่ศาลใดในคดีละเมิดทางปกครอง,ละเมิดความรับผิดอย่างอื่น (10/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2055  ปกครอง ครั้งที่ 5 (จบวิชา) กฎหมายปกครองกับคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (10/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2056

 • สารบัญการเรียนกฎหมายพิเศษ รัฐธรรมนูญ (เทอมล่าสุด 1/2560)

  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

  รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 1 ฎีกาวางหลักการใช้มาตรา 213, การควบคุมกฎหมายไม่ให้ขัด รธน. (9/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2047


  รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 2 หลักการใช้ รธน. มาตรา 212 และมาตรา 5, ความหมายและหลักเกณฑ์ของมาตรา 212 (9/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2048


  รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 3 หลักเกณฑ์สำคัญของการใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 212 (9/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2049


  รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 4 หมายเหตุของการใช้ ม.212, เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ,และสิทธิของผู้ถู

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2050


  รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 5 (จบวิชา) หลักเกณฑ์, หลักกฎหมายและขอบเขตของความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภา (9/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2051


 • สารบัญ​ กฎหมายพิเศษ​ เครื่องหมายการค้า เทอมล่าสุด 1/2560)

  เครื่องหมายการค้า 


  เครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 1 มาตราสำคัญและสาระสำคัญแต่ละมาตราและความหมายที่ต้องทำความเข้าใจ (3/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2041


  เครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 2 การได้มา,หน้าที่หลัก,องค์ประกอบและลักษณะเครื่องหมายการค้า (3/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2043


  เครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 3 เครื่องหมายการค้าที่ห้ามจดทะเบียน,การได้เครื่องหมายการค้าโดยการใช้ (3/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2044


  เครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 4 การได้เครื่องหมายการค้า 2 ประเภท,สิทธิของผู้ได้เครื่องหมายการค้า,การลวง

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2045


  เครื่องหมายการค้า ครั้งที่ 5 (จบวิชา) ฎีกาน่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า (3/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2046


 • สารบัญ​ กฎหมายพิเศษ วิชาลิขสทธิ์(เทอมล่าสุด 1/2560)


  ลิขสิทธิ์


  ลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 1 ความหมาย, มาตราสำคัญและโครงสร้างสำคัญของกฎหมายลิขสิทธิ์ การละเมิดชั้นต้นและชั้น

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2036


  ลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 2 ลักษณะการกระทำที่ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์,เงื่อนไขทั่วไปของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2037


  ลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 3 เงื่อนไขเฉพาะการได้มาและหลักเกณฑ์สำคัญของการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์,สาระสำคัญโดยรวม

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2038


  ลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 4 สาระสำคัญโดยรวมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ,สิทธิของนักแสดง (2/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2039


  ลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 5 (จบวิชา) การกระทำอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (2/9/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2040 • สารบัญ​ กฎหมายพิเศษ การค้าระหว่างประเทศ (เทอมล่าสุด 1/2560)


  การค้าระหว่างประเทศ 


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 มาตราสำคัญ,โครงสร้างการตั้งคำถามรับขนของทางทะเล,ความรับผิดของผู้ขนส่ง

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2026


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ความหมายของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่น,ขอบเขตความรับผิด,ฎีกาน่าสนใจ 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2027

  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ผู้ถูกฟ้องในการรับขนของทางทะเล,หน่วยการขนส่ง,วิธีคำนวณ ค่าเสียหาย (26

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2028


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 ความรับผิดของผู้ขนส่ง (รับผิดเมื่อใด,อย่างไร,เท่าใด,พ้นความรับผิดเมื่

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2029


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 สิทธิและหน้าที่สำคัญของผู้ขนส่งที่ต้องทำความเข้าใจ (26/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2030


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ความรับผิดของผู้ขนส่งและผู้ส่งของ (27/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2031


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 การสิ้นสุดความรับชอบของผู้ขนส่ง และ 4 รูปแบบการขนส่งสินค้า (27/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2032


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8 กรณีใดบ้างที่ถือว่าผู้ขนส่งได้ส่งมอบของแล้วกับการสิ้นสุดความรับผิดชอบ

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2033


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 ความรับผิดของผู้ขนส่งและผู้ขนส่งอื่นตาม ม. 43 – 45 (27/8/60)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2034


  การค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 (จบ)ใบตราส่งและสถานะทางกฎหมาย 3 ประการ,ความสัมพันธ์ผู้ขนส่งกับผู้รับ

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/2035
 • การใช้งาน

  ขั้นตอนการใช้งาน
  1. ต้อง สมัครสมาชิก ในเว็บไซต์่ก่อน เเละ เข้าสู่ระบบ

  2. เข้าไปที่ ซื้อเเต้ม

  2.1 เลือกจำนวนเเต้มที่ท่านต้องการซื้อ เข้าสู่หน้าชำระเงินเเละเลือกวิธีการชำระเงินที่ท่านต้องการ
  ช่องทางการชำระเงิน
  - ผ่าน paysbuy (กรณีเป็นสมาชิกของ paysbuy อยู่เเล้ว)
  - ผ่านบัตรเครดิต หรือ เดบิต
  - ผ่านบริการ I-Banking
  -ผ่านบริการ Counter Service (เซเว่น เทสโก้โลตัส เเละอื่นๆ)

  2.2เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยเเล้ว ระบบจะเติมเเต้มให้โดยอัตโนมัติ

  3.  ท่านสามารถเลือกเรียนคลิปวีดีโอต่างๆ เเละ บทวิเคราะห์ฎีกาได้ โดย
  เข้าไปยังรายการที่ท่านต้องการซื้อ เเล้วเลือก สั่งซื้อ >> ทำรายการต่อ >> ตัดเเต้ม

  4.รายการต่างๆจะเข้าไปอยู่ในชั้นหนังสือ สามารถเรียนได้ทันที 

  * คลิปวีดีโอมีอายุ 6 ชั่วโมงนับเเต่ซื้อ (คลิปละ 1 ชั่วโมง) 


  หมายเหตุ
  แก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ดูคลิปวีดีโอไม่ได้

  1. วีดีโอ จะใช้งานได้ดีใน Browser Google chrome  โหลดได้ที่ https://www.google.com/intl/th/chrome/browser/

  สอบถามเพิ่มเติม 095-120-2113

Back to Top